Lộ trình số hóa cổ phần đảm bảo minh bạch và công bằng cho các nhà đầu tư

Công ty cổ phần công nghệ và số hóa toàn cầu là đơn vị tiên phong ứng dụng Blockchain cho việc truy xuất nguồn gốc (TXNG). Trong thời gian tới, song song với việc triển khai công nghệ TXNG thì chúng tôi sẽ tiến hành số hóa dự án trở thành tài sản số để công khai, minh bạch mọi hoạt động kinh doanh của VN Check với nhà đầu tư thông qua việc số hóa 41% cổ phần dự án thành 4.100.000 tokens. Mỗi nhà đầu tư khi mua cổ phần dự án sẽ được nhận chứng nhận cổ phần bằng NFT (đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain). NFT là bằng chứng về quyền sở hữu cổ phần của VN Check tại thời điểm công bố.

Theo thông báo của Trung tâm quản lý Tài sản số Việt Nam (TSS), 20 dự án đầu tiên sẽ được "Phát hành NFT xác nhận thông tin dự án Blockchain". VN Check sẽ là đơn vị tham gia công khai thông tin để minh bạch dự án với các nhà đầu tư. Dưới đây là một số thông tin tham khảo về lộ trình huy động vốn:

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT