Thông báo về việc chuyển đổi tên Trang thông tin Dự án từ ngày 10 tháng 03 năm 2024

VN CHECK THÔNG BÁO

Bắt đầu tử ngày 10 tháng 03 năm 2024, VN Check chính thức chuẩn hóa Bộ tên miền như sau:

Tên miền Mục đích sử dụng
.COM Trang thông tin toàn cầu - VN CHECK GLOBAL Co., Ltd
.NET Hệ thống nghiệp vụ khách hàng
.ORG Trung tâm Chứng nhận hệ thống Truy xuất nguồn gốc
.VN Hệ thống quản lý Khách hàng - CRM
.COM.VN Trang thông tin tại Việt Nam - VN CHECK JSC

Trân trọng cảm ơn!